ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ μεταξύ «Βλαχάκης ΑΠΕΕ & ΑΒ Βασιλόπουλο Α.Ε.» 40ο έντυπο
 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού ΑΗ ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΠΕΕ» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει Λυκούργου 2 Χαλάνδρι, διοργανώνει προωθητική ενέργεια στο 40ο έντυπο ΑΒ (περαιτέρω η «Ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης συσκευασιών, που εμπορεύεται η Διοργανώτρια, με την συνεργασία και με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» (εφεξής η «ΑΒ»), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων 81). Η Ενέργεια θα διενεργηθεί σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της ΑΒ (εφεξής τα «Καταστήματα»).
 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας της ΑΒ «ΑΒ PLUS» (εφεξής η «Κάρτα»).
  Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης της κάρτας πιστότητας «ΑΒ Plus» εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία μπορεί να απαιτηθούν μέχρι και 30 ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, καθώς και για οποιεσδήποτε - μέχρι να γίνει αυτό – αγορές.
 1. ΑποκλεισμόςΔιαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της ΑΒ , (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
  Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι κάτοχοι της κάρτας «ΑΒ Plus» κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση της κάρτας (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτής) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).
 1. Διάρκειατου Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 08/10/18 αρχή διαστήματος του εντύπου (περαιτέρω η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας») έως και τις 13/10/18 τέλος του εντύπου, (περαιτέρω η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»).
 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ο κάτοχος της κάρτας «ΑΒ PLUS» συμμετέχει αυτόματα στον Διαγωνισμό με τη χρήση της κάρτας «ΑΒ PLUS» πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού αγορά δύο ή περισσοτέρων συσκευασιών αυγών Βλαχάκη 4 τεμαχίων, 6 τεμαχίων ή 10 τεμαχίων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία και στη συνέχεια συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον κωδικό της κάρτας του. Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά αγορασθέν 2 συσκευασιών από τα αναφερθέντα προϊόντα.. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
 1. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας «AB Plus», των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι καταχωρημένα στο αρχείο της AB οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ισχύουν οι συμμετοχές για αγορές που έχουν γίνει μέχρι και τις 13/10/18 (τέλος του διαστήματος του εντύπου). Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί.
 1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
 1. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή/και της ΑΒ. Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, και 5 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος της κάρτας πιστότητας «AB PLUS» μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να αγοράσει τις Συμμετέχουσες συσκευασίες. Αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου abopenline@ab.gr, αναγράφοντας τον αριθμό της κάρτας του «AB PLUS» και το όνομα του Διαγωνισμού ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στον αριθμό 18202 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) και δηλώνοντας εκεί τον αριθμό της κάρτας του «AB PLUS». Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της κάρτας τους «ΑΒ PLUS» καθώς επίσης και την ονομασία του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.
 1. Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας «AB PLUS» δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά στον αριθμό 18202 καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου).
 1. ΤρόποςΑνάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 30/10/2018, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της ΑΒ και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο της ΑΒ και δύο εκπροσώπους της Διοργανώτριας. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δίνεται με ανακοίνωσή της προς 24 ωρών στο δικτυακό τόπο της ΑΒ www.ab.gr/plus να τροποποιήσει την ημέρα ή/ και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι.
 1. Δώρο.Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν 1.000 (χίλιοι) νικητές, στους οποίους θα διατεθούν τα κάτωθι αναφερόμενα δώρα:
  Τα δώρα της Ενέργειας (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής:
  11.1. Βιβλίο με τίτλο «Το αυγό που πάει παντού»
 1. Ενημέρωσηγια την κατακύρωση των δώρων. Ο αριθμός των νικητήριων καρτών των 1.000 τυχερών θα ανακοινωθεί στο www.ab.gr/plus. Οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από συνεργάτη της ΑΒ (την εταιρεία «PRC GROUP MANAGEMENT HOUSE»), όπου θα τους δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή που διεξάγει την κλήρωση ώστε να παραλάβουν το δώρο τους. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο κατόπιν πέντε (5) κατ’ ανώτερο αριθμό κλήσεων για να αποδεχθεί και να παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή και της ΑΒ και θα καλείται ο επόμενος νικητής – Αναπληρωματικός κ.ο.κ. Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της ΑΒ περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια ή/και η ΑΒ δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τον διαγωνισμό. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της ΑΒ Βασιλόπουλος περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν.
 1. Δημοσιότητα.Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο www.ab.gr/plus. Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού δεν απαιτείται η τήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς η συμμετοχή και η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή γίνεται με βάση τον αριθμό της Κάρτας. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα).
 2. ΠροσωπικάΔεδομένα. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού το μόνο στοιχείο που συγκεντρώνεται είναι ο αριθμός της κάρτας πιστότητας όλων των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η ΑΒ θα προβεί σε επεξεργασία αυτού προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς AB PLUS προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές και η ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους. Η επικοινωνία θα γίνεται από την ΑΒ ή από την εταιρεία «PRC GROUP MANAGEMENT HOUSE» στην οποία η ΑΒ θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών. Η συγκεκριμένη εταιρεία τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και έχει δεσμευτεί έναντι της ΑΒ για την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της ΑΒ στο τηλέφωνο 18202 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου). Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων. Η ΑΒ δεν διαβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα στην Διοργανώτρια. Ενδέχεται η Διοργανώτρια να ζητήσει την συμπλήρωση εντύπου συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τους νικητές. Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της ΑΒ που είναι αναρτημένοι στο site www.ab.gr Ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση του δώρου στον τελικό αποδέκτη αυτού να ζητήσει την έγγραφη συναίνεσή του για χρήση των προσωπικών του δεδομένων.
 3. ΕφαρμοστέοΔίκαιο Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 1. Αποδοχή τωνόρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
  Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018   Για τη Διοργανώτρια